12. Andere vragen

Indien u nog andere vragen hebt die niet in onderhavig document worden beantwoord, kunt u zich wenden tot Preventie & Veiligheid voor zover die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging: www.preventie-en-veiligheid.be.