1. Welke wet regelt het verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens wordt geregeld door de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 (hierna “Privacywet”). Tegelijk wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder.